• Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid
 • Deelname vanaf 18 jaar
 • Wij beschermen jouw gegevens
 • Volgens de regels van het kansspelbeleid

Resto VanHarte brengt mensen wekelijks bij elkaar aan de eettafel. Bij een gezond driegangendiner, gemaakt door vrijwilligers, ontmoeten buurtgenoten elkaar. En dat is hard nodig! Want daarmee voorkomen we eenzaamheid in 20 gemeentes, waaronder Den Haag.

Onze gasten en vrijwilligers kijken enorm uit naar hun wekelijkse buurtdiner. Zonder geld voor inkoop, de kok enzovoorts, zouden we dat niet kunnen doen. Door een of meer loten te kopen, help je enorm in het bij elkaar brengen van mensen. Én maak je ook nog eens kans op mooie prijzen (zie onderaan deze pagina). Alvast heel hartelijk dank.

Spelreglement - Resto VanHarte Loterij - Den Haag

Artikel 1 Toepasselijkheid

Dit reglement is van toepassing op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen Resto VanHarte (hierna te noemen: de Organisator) en personen die deelnemen aan de incidentele loterij “Resto VanHarte Loterij - Den Haag” (hierna te noemen: deelnemers.

Artikel 2 Vergunning

Aan Organisator is op 02-02-2024 een incidentele kansspelvergunning verleend voor het organiseren van de Resto VanHarte Loterij - Den Haag door de gemeente Den Haag onder nummer BWT-00002KSV24.

Artikel 3 Identiteit van de begunstigde

De Resto VanHarte Loterij - Den Haag wordt georganiseerd door:
Resto VanHarte
Zekeringstraat 43-A, 1014 BV Amsterdam
KVK-nummer: 37114817

Loten zijn vrijgesteld van BTW.

De netto-opbrengst van de Resto VanHarte Loterij - Den Haag komt ten goede aan Het organiseren van betekenisvolle buurtontmoetingen.

Artikel 4 Aantal loten en lotprijs

Gedurende de periode van 02-02-2024 tot en met 01-05-2024 worden er maximaal 10000 loten verkocht voor € 4,00 per lot.

Artikel 5 Deelname

 1. Loten kunnen worden gekocht:

  • restovanharte.mylotify.com

  • tijdens verschillende evenementen.

 2. De deelnemer dient bij het kopen van een lot de volgende gegevens in te vullen:

  • Voornaam
  • Achternaam
  • E-mail
  • Geboortedatum
  • Hoe vaak wil je meedoen?
  • payment_method
  • Aantal loten:
  • Check: Ik ben 18 jaar of ouder
  • Check: Ik ga akkoord met de spelregels
 3. Aan de Resto VanHarte Loterij - Den Haag kan worden deelgenomen langs elektronische weg (iDEAL).

 4. Na volledige betaling wordt aan de deelnemer een e-mailbericht verstuurd met daarin het lotnummer waarmee hij/zij deelneemt aan de Resto VanHarte Loterij - Den Haag.

 5. Deelname aan de Resto VanHarte Loterij - Den Haag geschiedt uitsluitend op basis van de gegevens in de door Organisator gebruikte registratie- en administratiesystemen.

Artikel 6 Restitutie

Er kan slechts restitutie van de inleg plaatsvinden indien de deelnemer 48 uur voor de trekking een verzoek tot restitutie indient bij de Klantenservice van Organisator. Dit kan door een verzoek in te dienen via info@lotify.com.

Artikel 7 Prijzenpakket

 1. De trekkingen vinden plaats op de onderstaande data en de prijzen worden getrokken uit alle verkochte deelnamebewijzen.

 2. Per lotnummer kan maximaal één prijs worden gewonnen.

Prijzenpakket van de trekking van 01-05-2024 16:00 bestaat uit:

Prijs Aantal in prijzenpakket Waarde per prijs Totaal
Voetbalclinic met toptrainer Hans Westerhof 10 € 400,00 € 4000,00
Fotoshoot met topfotograaf Rodney Kersten 1 € 275,00 € 275,00
Dinerbon twv 100 euro 1 € 100,00 € 100,00
Extra grote Resto VanHarte paraplu 5 € 12,50 € 62,50
Mooie grote Resto VanHarte mok 6 € 7,50 € 45,00
Totalen: 23 € 4482,50

Artikel 8 Bekendmaking van de winnende lotnummers

 1. De Organisator maakt de winnende lotnummers van de Resto VanHarte Loterij - Den Haag bekend door middel van publicatie van de trekkingsuitslag op restovanharte.mylotify.com

 2. Aanwijzing van de winnaars vindt plaats te Leiden op de trekkingsdata door de trekkingscommissie onder toezicht en registratie van een notaris.

 3. Aan gepubliceerde, van de door de notaris geregistreerde afwijkende, uitslagen kunnen geen rechten worden ontleend. Deelnemer dient zelf aan de hand van de bekendmaking van de winnende lotnummers te controleren of deelnemer een prijs heeft gewonnen.

Artikel 9 Verkrijgen en afhandeling van een prijs

 1. De winnaars van de prijzen ontvangen een persoonlijk bericht over de wijze van afhandeling/uitbetaling van de prijs en geschiedt op basis van de door deelnemer ingevulde gegevens (zie artikel 5).

Artikel 10 Minimum leeftijd

 1. Deelnemers aan de Resto VanHarte Loterij - Den Haag dienen minimaal 18 jaar of ouder te zijn.

 2. Aan een minderjarige deelnemer die ten onrechte als meerderjarige aan de Resto VanHarte Loterij - Den Haag heeft deelgenomen, worden eventueel gewonnen prijzen niet uitgekeerd.

Artikel 11 Aansprakelijkheid

 1. Niet of niet tijdige kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing heeft geen enkele invloed op de trekking van de loten en de toewijzing van de prijzen. Organisator is niet aansprakelijk in het geval de kennisgeving van de deelnamenummertoewijzing de deelnemer niet of te laat heeft bereikt.

 2. Het risico van een niet tijdige of onvolledige betaling van de verschuldigde inleg voor het (de) desbetreffende loterij(en) berust bij de deelnemer. Organisator aanvaardt ter zake van voornoemde gevallen geen enkele vorm van aansprakelijkheid.

 3. Organisator is niet aansprakelijk voor welke vertraging of fouten dan ook in de geautomatiseerde verwerking van (uit)betalingsopdrachten bij de betreffende financiële of andere betrokken instellingen ingeschakeld door de deelnemers.

 4. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beperkingen die aan deelname langs direct elektronische weg gesteld kunnen worden ten gevolge van de algemene voorwaarden of andersoortige bepalingen van partijen waarvan de deelnemer voor zijn deelname langs direct elektronische weg afhankelijk is, en welke door de deelnemer zelf zijn ingeschakeld.

 5. Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of nalatigheden van derden bij de bezorging en uitreiking van prijzen in natura.

 6. Ook voor problemen en gevolgschade veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van de informatie via internet alsmede technische storingen, zoals tijdelijke onbereikbaarheid van de site, niet-werkende links, problemen met abonnementen of verbindingen bij uw internet- of mobiele provider, of andere situaties van overmacht, is Organisator niet aansprakelijk.

 7. Organisator is niet aansprakelijk indien er sprake is van overmacht. Overmacht is iedere omstandigheid die onafhankelijk van de wil van Organisator is -zelfs indien die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst reeds voorzienbaar was-, die blijvend of tijdelijk de uitvoering van de overeenkomst verhindert, als ook, voor zover hierin nog niet begrepen, oorlog, dreiging van oorlog, oproer, opstand, stakingen, transportproblemen, brand, natuurrampen en ernstige storingen in de zaken van de Organisator of de door haar ingeschakelde personen of bedrijven.

Artikel 12 Klachten

Eventuele klachten, vragen of opmerkingen kunnen worden gericht aan Resto VanHarte via info@lotify.com.

Artikel 13 Algemene bepalingen

 1. Deelname aan de Resto VanHarte Loterij - Den Haag betekent instemming met dit reglement.

 2. Over de gewonnen prijzen zijn de winnaars geen kansspelbelasting verschuldigd. Organisator neemt, indien van toepassing, de kansspelbelasting voor haar rekening en draagt zorg voor tijdige aangifte en afdracht daarvan.

 3. Prijzen worden uitsluitend toegekend aan de winnaar en zijn niet overdraagbaar en inwisselbaar voor geld.

 4. Het recht op uitbetaling van een prijs vervalt na verloop van één jaar, aan te vangen na de dag waarop de trekking heeft plaatsgevonden.

 5. Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan de Organisator.

 6. In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie behoudt de Organisator zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot uitkering van prijzen over te gaan of het recht op een prijs (achteraf) te laten vervallen.

 7. Op de Resto VanHarte Loterij - Den Haag is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die uit de Resto VanHarte Loterij - Den Haag voortvloeien worden voorgelegd aan een bevoegde rechter te ’s Gravenhage.

 8. Kansspelen zijn vrijgesteld van BTW. Hieronder vallen ook de loterijen. BTW nr: NL860969629B01